Browsing Category

@HighLight

พระอุปคุต ส่งเสริมให้เรามีความสุข ให้มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง

พระอุปคุต หากใครได้ใส่บาตรพระอุปคุต พร้อมทั้งบูชาพระอุปคุต บารมีขององค์พระอุปคุต จะส่งเสริมให้เรามีความสุข